Az Alapítvány és céljai

Jog01

A Széles Mosoly Alapítvány

 

Orvosok, fogorvosok, fogtechnikusok, dentálhigiénikusok egy csoportja  2012 novemberében úgy határozott, hogy alapítványt hoz létre, hogy gyerekeknek prevenciós oktatásokat, programokat, rendezvényeket szervezzenek a megfogalmazott célok szellemében, azok megvalósulásának támogatására önálló jogi személyiségű, kiemelkedően közhasznú alapítványként.

Az Alapítvány neve: Széles Mosoly Alapítvány

Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 229.

Az Alapítvány céljai:

a.) A gyermekek prevenciós gondolkodásra való nevelése, egészségügyi szűrőprogramokon keresztül történő vizsgálata és szükség esetén a kezelések támogatása,

b.) A szociálisan hátrányos helyzetű településeken felnövő gyermekek egészségügyi esélyei kiegyenlítésének segítése.

c.) Az Alapítvány céljainak hatékony előmozdítása érdekét szolgáló projektek létrehozása, működtetése.

d.) Olyan szervezetek, alapítványok támogatása, amelyek a fentiekben megfogalmazott célokat szolgálják tevékenységükkel.

e.) A gyermekek segítése minden lehetséges eszközzel, hogy a

fenti körülmények szerint élhessenek, és ezáltal kiegyensúlyozott tagjai legyenek a társadalomban.

4.1.        Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

4.2.        Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) szerint:

egészségmegőrzés

szociális tevékenység

nevelés és oktatás

4.3. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységként, közfeladatként, az arra rászorult családok tagjait, beleértve a gyermekeket támogatja, mind a pénzbeli, mind pedig a nem pénzbeli, szociális, egészségügyi gondoskodás keretében..

A pénzbeli segélyezés elsősorban az érintett gyermekek által kevésbé vagy egyáltalán nem elérhető egészségügyi kezelések/eszközök egy részének, vagy egészének elérését célozza. A nem pénzbeli szolgáltatás az egészségügyi szűrések/prevenciós oktatások/programok/rendezvények formájában valósul meg.

Az Alapítvány e szolgáltatását eseti kérelmek alapján, a külön ezért alakult támogatási csoport döntései alapján nyújtja.

A fenti szolgáltatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993 évi III.Tv-ben megszabott állami, illetve önkormányzati feladatként meghatározott tevékenységnek minősül.( II.Fej. 45.§., IV.Fej.56-57. §§.)

  1. Az Alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi eszközökkel él:

a.) szellemi, anyagi, szervezési erőforrásokat kutat fel; pályázatokat nyújt be, támogatásokat gyűjt

b.) a megszerzett javakat az Alapítvány Működési Szabályzatában meghatározott módon és az éves költségvetésben meghatározott mértékben közvetlenül a gyermekek, illetve intézmények eszközeinek támogatására fordítja a szociális hátrányok között nevelkedő gyermekek műveltségének gyarapítása, egészségügyi esélyegyenlőségének javítása érdekében

c.) szűrőprogramokat, prevenciós előadásokat, rendezvényeket szervez;

d.) támogatja a gyermekek/családok egészségmegőrzésére irányuló tevékenységeket és a speciális kezelési lehetőségek elérését;

e.) gazdasági tevékenységet folytat;

f.) előadásokat, tanfolyamokat, tanulmányi versenyeket és egyéb fórumokat szervez, illetve ilyen programok létrejöttét segíti;

g.) pályázatokat ír ki;

h.) egyes célfeladatra újabb alapítványt is létesíthet;

i.) az alapítványi célok megvalósulásán munkálkodó más alapítványt is támogathat;

j.) folyóiratokat és más kiadványokat tehet közzé

k.) minden olyan egyéb eszközzel, mely céljai elérésére alkalmas.

6.)a.) Az Alapítvány tevékenységét elsősorban, de nem kizárólagosan a Magyarországi Orvosok, Fogorvosok Szakszervezeteinek tagjai, valamint tagegyesületei és ezek tagjai érdekében fejti ki.

b.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  1. Az Alapítvány vagyona:

a.) Az Alapítvány induló vagyona 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, mely kizárólag pénzből áll.

b.) Az Alapítvány nyitott.

c.) Az Alapítvány céljainak megvalósításához bármely külföldi vagy belföldi természetes vagy jogi személy anyagi eszközeivel, illetve vagyoni értékű juttatásaival hozzájárulhat. A hozzájárulás elfogadásáról a kuratórium a támogatások befogadására vonatkozó elvi keretszabályok megfogalmazásával vagy szükség szerint egyedi döntéssel dönt. Ugyanígy a jelen okiratban megfogalmazott célokkal és feltételekkel történő egyetértés esetén a felsorolt személyek az Alapítvány számlájára pénzt utalhatnak át, illetve más vagyoni/vagy nem vagyoni értékű dolgot vagy tevékenységet ajánlhatnak fel. A hozzájárulás nem vonható vissza. Az alapítványi hozzájárulás hozadéka az Alapítványt illeti, a hozzájáruló egyén vagy szervezet a hozzájárulás megtételével arról visszavonhatatlanul lemond.

d.) Az Alapítvány vagyona jótékony célú gyűjtések, rendezvények, tanulmányi versenyek (pl. tesztek) bevételeiből is tovább növelhető, azonban az Alapítvány nevének felhasználásához a kuratórium előzetes hozzájárulása szükséges.

e.) Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításakor anyagi forrásként az Alapítvány az alapítói vagyonon felül ingó és ingatlan vagyonát, ezek értékét, kamatait és egyéb hozadékait használhatja fel. A kamatok és az induló tőkén kívül felajánlott, illetve szerzett anyagi javak az Alapítvány felhasználható vagyonát növelik.

Az alapítvány javára tett anyagi hozzájárulás módja lehet a vagyon gyarapítása

vagy ezen eszközöknek az alapítvány céljaira történő közvetlen ráfordítása.

Az anyagi hozzájárulás felajánlója rendelkezhet a felhasználás módjáról.

A hozadék felhasználásának módja lehet az alapítói vagyon gyarapítása vagy

az alapítványi célok érdekében történő közvetlen felhasználása.

Az Alapítvány kuratóriuma dönt a vagyonfelhasználás, hasznosítás irányelveiről.

f.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja a következő:

A kuratórium feladatainak megvalósítása érdekében különböző (szociális, egészségügyi) célokra pályázatokat köteles kiírni. A pályázatokra fordítandó összegeket a kuratórium esetenként, az adományok nagyságának, az elérendő cél nagyságának, fontosságának, költségvetésének függvényében állapítja meg.

A kuratórium különleges méltánylást érdemlő esetekben indokolt határozattal eltekinthet pályázat kiírásától, és egyedi elbírálást alkalmazhat.

  1. Az Alapítvány képviselete és kezelő szerve:

8.1. A kuratórium tagjai:

Az alapító által felkért személyek, akiknek megbízatása az SZMA elnöke megbízatásának lejártával egyidejűleg lejár, illetve lemondással, elhalálozással vagy az elnöki felkérés visszavonásával szűnik meg. Az elnöki felkérés akkor vonható vissza, amennyiben a kuratórium az alapítvány célját veszélyezteti. Tevékenységüket általában díjazás nélkül végzik. A megnövekedő feladatok maradéktalan ellátása érdekében a kuratóriumi tagok némelyike a kuratórium döntése alapján tiszteletdíjban részesülhet. Kuratóriumi tagként olyan személy kérhető fel, aki megfelel az 1997. évi CLIV. törvény 9. §-ában, valamint a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésben előírt követelményeknek.

8.3. A kuratórium dönt az Alapítvánnyal kapcsolatos koncepcionális ügyekben, a rendelkezésre álló vagyonnal gazdálkodik, elkészíti az éves költségtervet, évente beszámolót készít. Gazdálkodási elszámolását január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra készíti.

8.4. A kuratórium igény szerint tartja üléseit, évente legalább egyet. A kuratóriumot az elnök hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni, ha ezt a tagok egyharmada írásban, azonos cél megjelölésével kéri. Az írásos meghívó tartalmazza az ülés napirendjét, azt a tagok az ülés előtt

legalább nyolc nappal meg kell kapják. A kuratórium ülései nyilvánosak.

Az ülés akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

8.5. A kuratóriumi döntések alapján végrehajtandó operatív tevékenység végzésére, illetve döntési alternatívák kidolgozására, a gazdasági ügyek a kuratóriumi döntések és vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő intézésére irodát működtet, mely a kuratóriumnak megfelelően segítve dolgozik az alapítványi célok megvalósulásán. Az iroda vezetéséről a kuratórium titkári teendőit ellátó kuratóriumi tag gondoskodik. A kuratórium a jelen alapító okiratban meghatározott célok és elvek keretei között maga határozza meg működésének szabályait és ügyrendjét.

8.6. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő 2 héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén kifüggeszti.

8.7. A kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít és

fogad el.

8.8. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén, előzetesen a kuratórium elnökével egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

  1. A kuratórium elnöke:

– külső személyek, szervezetek előtt képviseli az Alapítványt;

– a kuratóriumi döntések alapján szerződéseket köt, illetve a szerződéskötésre felhatalmazást ad a kuratórium más tagja részére;

– a kuratórium döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottakkal szemben;

– a kuratóriumi döntések és elfogadott költségterv alapján a titkárral közösen utalványozási jogot gyakorol;

  1. A titkár:

– feladatainak ellátását a kuratórium döntése alapján ellenérték fejében is elláthatja;

– a kuratórium működéséhez szükséges feltételek meglétéről gondoskodik;

– a kuratórium által jóváhagyott munkakörökben foglalkoztatottakkal szemben teljes felelősséggel gyakorolja a munkáltatói jogokat;

– az utalványozási joga van a 8.1. pontban leírtak szerint.

– tevékenységének megszűnése esetén a folyamatos ügyvitel szem előtt tartásával gondoskodik a teljes körű átadásról az új titkár megválasztását követő 30 napon belül;

– gondoskodik a törvényes előírások betartásáról.

  1. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységre használhatja fel.

Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

  1. Ha a társadalmi viszonyok alakulása az Alapítványt lehetetlenné teszi, vagy más egyéb okból az Alapítvány megszűnik, úgy az induló vagyon az alapítóra száll.
  2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. sz. törvényerejű rendelettel módosított Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

Jelen alapító okirat az 2012 november 10-én kelt alapító okiratnak többször, utoljára 2013. március 13-án módosított, egységes szerkezetben foglalt szövege.

 

Budapest, 2016