Adatkezelési Szabályzat

Alapfogalmak :

Személyes Adat: az Adományozó természetes személlyel mint Érintettel kapcsolatba hozható, a Honlapon önkéntesen megadott személyes adat: név, e-mail cím és telefonszám-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adományozó: A Honlapon bankkártyás adományozási szolgáltatást igénybe vevő anyagi támogató természetes személy.

Adományozott: A Honlapon regisztrált civil szervezet és nonprofit gazdasági társaság, amely igénybe veszi a Honlap szolgáltatásait és a Honlap használatára engedélyt kapott a Szolgáltatótól.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja – jelen Szabályzat hatályában (az Érintett hozzájárulásától függően) a Széles Mosoly Alapítvány mint Szolgáltató.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett www.szma.hu címen elérhető internetes oldal.

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( NAIH www.naih.hu ).

Szolgáltató: a Széles Mosoly Alapítvány (www.szma.hu) - a Honlap fenntartója,az Adományozó és az Adományozott közötti jogviszonyban Szolgáltatóként jelenik meg.

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

 

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.
 

Az Adományozónak a Honlap használata során közölt Személyes Adatai tekintetében a Honlapon található internetes tartalmak szerinti adatfeldolgozásra, adatkezelésre, illetve adattovábbításra az Adományozó önkéntes, és a jelen Szabályzatban biztosított tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A Szolgáltató az Adományozó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása , illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

 

Az adatkezelés célja

  • a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése, (akár az Six Payment Services által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése és erre tekintettel az Adományozó közvetlen megkeresése;
  • a Honlapon megvalósuló adományozás elősegítése.

 

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Adományozó törlési igényének beérkezésétől számított 7 nap.

A Honlapon keresztül történő adományozás során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a regisztrációtól számítva a rendszer működésének biztosítása érdekében indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.

 

 

Az adatkezelés

A Szolgáltató az Adományozó Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja a Honlap megfelelő működésének biztosítására, illetve abból a célból, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel elősegíthesse az Adományozó megfelelő tájékoztatását. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató tájékoztathatja az Adományozót a támogatásához, illetve az adott kezdeményezés megvalósulásához kapcsolódó tartalmakról, és az Adományozó által támogatott gyűjtéshez hasonló kezdeményezésekről.

A Szolgáltató az Adományozó kifejezett hozzájárulása esetén az adatokat továbbítja az Adományozottnak abból a célból, hogy az Adományozott az adománnyal kapcsolatos fontos körülményekről közvetlenül tájékoztatást adhasson.

A Szolgáltató az Adományozó kifejezett hozzájárulása esetén adományozói hírlevélben tájékoztatja egyéb adományozási lehetőségekről.

Amennyiben az Adományozó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, vagy ahhoz hasonló tájokozatási lehetőségre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet az Adományozottnak. Az adatok e célból való felhasználását az Adományozó bármikor megtilthatja, a hírlevélről leiratkozhat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a Honlapon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

A Honlapon megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 

  • a Szolgáltató valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa,
  • az Adományozott.

 

 

Az Adatokért való felelősség

Az Adományozó kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. A Szolgáltató a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Adományozó felel.

 

Az Adományozó (Érintett) jogai, jogorvoslati lehetőségei

 

Az Adományozó bármikor kérheti a Szolgáltatót Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Adományozó Személyes Adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Szolgáltató kontakt [kukac] szma.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Adományozónak a Szolgáltató által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők (Adományozott) nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Adományozó adatait. A tájékoztatáskérésre a Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Adományozó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu ). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel a Szolgáltató munkatársai az kontakt [kukac] szma.hu érhetők el.